Kun kotonakin laitan – Turun AMK kehittämässä toimistojätteen kierrätystä Meyer Oy:n Turun telakalla

25.09.2018

Kuinka rakentaa nykyaikainen kierrätysjärjestelmä vanhoihin toimistorakennuksiin? Tätä kysymystä pääsivät Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat miettimään yhdessä Meyer Turun toimistotyöntekijöiden kanssa, kun telakan toimistoihin haluttiin tuoda jo kodeissa tutuksi tulleet kierrätysmahdollisuudet. Erikseen kerättävien jätejakeiden lisäämisen ohella tavoitteena oli varmistaa kierrättämisen pysyminen vaivattomana. Kierrätyksen helpottamiseksi tahdottiin toimistojen kierrätyspisteitä ja toimintatapoja yhtenäistää, ja lisäksi laatia kaikille toimistoille yhteiset kierrätysohjeet. Samalla haluttiin myös kannustaa työntekijöitä ympäristöystävällisiin valintoihin. Kolmivaiheinen projekti aloitettiin lokakuussa 2016, ja projektin viimeinen osa päättyi toukokuussa 2018.

Miten se tehtiin?

Kun uudet jäteastiat, tyhjennyskäytännöt ja henkilökunnan opastus sekä motivointi pitää sovittaa yhteen, tarvitaan eri alojen osaamista: opiskelijaryhmään valikoitui energia- ja ympäristötekniikan ja kestävän kehityksen sekä tuotantotalouden opiskelijoita, ja ryhmän koko vaihteli kahdesta viiteen projektin eri vaiheissa. Jatkuvuutta projektin eri vaiheiden välille toivat useammassa eri vaiheessa mukana olleet opiskelijat sekä hanketta ohjanneet AMK:n lehtori ja projektipäällikkö Henna Knuutila ja HSE-insinööri Heli Salonen Meyer Turku Oy:stä.

Projektitiimi tutustumassa tiloihin telakalla

Mikä meidät saa kierrättämään? Milloin kierrätettävät jätteet päätyvät sen sijaan polttokelpoisen jätteen sekaan? Näitä kysymyksiä pohdimme opiskelijatiimin kesken projektin alkaessa. Omien kokemuksien innoittamana projektin kantavaksi ajatukseksi jäi kierrättämisen muuttaminen lähes tiedostamattomaksi toiminnaksi, joka tarkoittaa sitä, että kierrätysjärjestelmän on sovittava saumattomasti käyttäjilleen ja ympäristöönsä. Tämän vuoksi projektissa varattiin aikaa alkuselvityksiin: toimistojätteen kierrätyksen lähtötilanne, henkilökunnan toiveet ja käytettävissä olevat tilat kartoitettiin, ja jatkosuunnitelmat tehtiin näiden havaintojen pohjalta. Valmista järjestelmää testattiin osassa toimistoja ennen sen laajamittaista käyttöönottoa, jotta puutteet saataisiin korjattua ajoissa.

Projektin aikana opiskelijat pääsivät muun muassa pohtimaan kierrätyksen käytännön toteutuksen haasteita, ideoimaan keinoja syntyvän toimistojätteen määrän vähentämiseksi ja suunnittelemaan kierrätyspisteiden käytännön toteutusta sekä kierrätysohjeistusta. Tehty työ konkretisoitui pilottikokeilussa, jossa suunnitelmat laitettiin käytäntöön: kierrätysjärjestelmää testattiin keväällä 2018 kuuden viikon ajan muutamissa valituissa toimistoissa. Kokeilun lopussa toimistojen työntekijät ja siivoushenkilökunta vastasivat kyselyyn, jolla kartoitettiin pilotin onnistumista ja sen aikana ilmenneitä haasteita.

Kokemukset kierrätyspilotista osoittautuivat pääosin positiivisiksi, minkä rohkaisemana kokeilu muutettiin pilottitoimistojen normaaliksi kierrätyskäytännöksi. Tavoitteena on, että Meyerin muut toimistot ottavat mallin käyttöönsä samalla, kun pilottikokeilun aikana ilmenneisiin käytännön ongelmiin löydetään ratkaisut.

Mitä projektista jäi käteen?

Opiskelijoille projekti tarjosi tilaisuuden tutustua yhteen alueen suurimmista teollisista toimijoista, ja harjoittaa ongelmanratkaisukykyään todellisen hankkeen parissa. Opiskelijoina saimme toimia yhteistyössä niin Meyerin oman henkilökunnan, telakan jätteenkuljetuksesta vastaavan L&T:n kuin toimistojen siivouksesta vastaavien yritysten kanssa. Tutustuimme sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvaan jätteen keräykseen, jäteastioiden tyhjennykseen ja jätteiden kuljetukseen liittyviin haasteisiin sekä näimme, kuinka jätehuollon eri toiminnot nivoutuvat yhteen käytännössä.

Toimivaa jätehuoltoa ei kuitenkaan saavuteta pelkästään teknisillä ratkaisuilla: työntekijöiden motivointi ja opastaminen kierrätykseen kulki mukana yhtenä projektin pääteemoista alusta alkaen. Projektin alussa kierrätyskäytännöt vaihtelivat suuresti eri osastojen välillä, eikä yhteistä ohjeistusta ollut saatavilla. Projektin aikana luoduilla kierrätysohjeilla pyrittiin yhtenäistämään käytäntöjä eri osastojen välillä mahdollistaen kuitenkin myös yksilölliset ratkaisut, jotta toimistorakennusten erityispiirteet ja toimistoilla syntyvät eri jätetyypit ja -määrät voitaisiin ottaa paremmin huomioon. Yhteiset ohjeet luovat raamit ja asettavat vähimmäisvaatimukset toimistojen kierrätysjärjestelyille, jolloin puutteisiin kierrätyspisteillä on myös helpompi puuttua.

Hankkeen loppuessa Meyerin toimistoilla on päästy kokeilemaan käytännössä uusia kierrätysohjeita sekä kierrätyspisteitä. Järjestelmää arvioitiin jäteastioiden toimivuuden, tyhjennysvälin, astioiden sijoittelun ja ohjeistuksen ymmärrettävyyden sekä saatavuuden kannalta yhdessä työntekijöiden ja siivoushenkilökunnan kanssa. Pilottikokeilusta saatujen kehitysideoiden avulla kierrätysjärjestelmä on helppo tuoda tulevaisuudessa myös muiden toimistojen käyttöön.

Teksti: Milja Kokko ja Helena Ahopelto