Kiertotalous moduuli

Kiertotalousmoduulissa (15op), asiasisältöjen osaamisen lisäksi opiskelijat kehittävät työelämässä tarvittuja taitoja, kuten asiakaslähtöistä ajattelua, yhteistyötaitoja ja projektinhallinnan taitoja. Tavoitteena on, että opiskelijat soveltavat oppimaansa käytäntöön ja heitä kannustetaan oppimaan uudella tavalla.

Moduuli on jaettu kolmeen jaksoon:

 • JAKSO I: Kiertotalouden periaatteet 
 • JAKSO II: Kiertotalouden menetelmät 
 • JAKSO III: Kiertotalous käytännössä 

Opiskelija ymmärtää mahdollisuudet maapallon rajallisten resurssien (metallit, mineraalit, energianlähteet, vesi, maa, puuvarainnot, ravinteikas maa, puhdas ilma ja biodiversiteetti) käyttöön kestävällä tavalla.

Opiskelija osaa nähdä keinoina resurssitehokkuuden lisäämiseksi:

 • uusien tuotteiden ja palveluiden suunnittelun
 • syntyvien jätteiden määrän minimoimisen
 • resurssien tehokkaamman hallinnoinnin
 • kulutustottumusten muuttamisen
 • uudet liiketoimintamallit
 • tuotantoprosessien optimoinnin
 • logistiikan parantamisen
 • erilaiset hallinnolliset ja taloudelliset keinot

Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa:

 • toimia monialaisessa tiimissä
 • soveltaa muilta opittua
 • ajatella asiakaslähtöisesti
 • toimia esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa
 • toimia itsenäisesti hyödyntäen ulkopuolisia verkostoja ja resursseja
 • projektinhallinnan perustaidot

Konkreettiset työkalut, jotka opit kurssilla:

 • LCA eli elinkaarilaskelman periaatteet
 • materiaalikartoitusten periaatteet
 • BMC eli liiketoiminnan suunnittelutyökalun käyttö
 • FISS-tietokannan periaatteet